§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym quadowanie.pl – www.quadowanie.pl od AMH MARGO MAŁGORZATA BIEDROŃ, ul. Dolna 64, 33-131 Łęg Tarnowski, NIP: 993-018-23-07.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.quadowanie.pl. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  1. Sprzedawca – AMHMARGO MAŁGORZATA BIEDROŃ, ul. Dolna 64, 33-131 Łęg Tarnowski, NIP: 993-018-23-07,
  1. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.quadowanie.pl,
  1. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  1. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,
  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą sieci internet części motoryzacyjne. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na zamówienie lub personalizowanych.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.quadowanie.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem emailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: 793-033-233.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  1. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  1. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  1. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  1. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  1. newslettera,
  1. chat,
  1. formularza kontaktowego.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość email na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:

określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

 • Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 • Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.
 • W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące zamówienia w formie notatki do zamówienia.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
  1. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata),
  1. gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktów

(za pobraniem),

 • płatność przy odbiorze osobistym.
 • Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie całego świata. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
  • przesyłką kurierską,
  • za pomocą Poczty Polskiej,
  • odbiór osobisty.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 miesięcy od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). 

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajd.ującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Dolna 64, 33-131 Łęg Tarnowski, jak i na adres kontaktowy e-mail:  [email protected]
 4. Wadliwy towar należy dostarczyć na własny koszt do placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu – AMH MARGO ul. Dolna 64a 33-131 Łęg Tarnowski : z dopiskiem: „reklamacja”.
 5. Do przesyłki należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne zawierające okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dokument zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.quadowanie.pl zgłoszenie reklamacyjne przedsiębiorcy.
 6. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy. W terminie od 11 do 30 dni roboczych pobierana jest opłata 20% wartości towaru tytułem kosztów obsługi zwrotu
 9. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • towarów zakupionych z wyprzedaży,
  • części elektronicznych i elektrycznych,
  • towarów wycofanych z oferty Sprzedającego.
 15. Zwrot towaru będzie możliwy w wypadku gdy stan towaru w tym stan oryginalnego opakowania będzie umożliwiał dalszą odsprzedaż.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są mogą być przykładowe lub mogą mieć inny kolor i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie że w wyniku błędów i złej integracji systemu ma prawo anulować zamówienie.
 18. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki, na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych (za znaczną dysproporcję uważa się różnicę rzędu 10 % w stosunku do przeciętnej ceny rynkowej)
 19. Montaż części niezgodnie z ich przeznaczeniem specyfikacją powodują utratę gwarancji.
 20. Po stronie kupującego jest wykazanie wady produktu, kujący musi udowodnić że wada jest materiałowa, jakościowa lub fabryczna. Wszystkie koszty diagnozy lub opinii rzeczoznawcy ponosi Klient osobiście nie podlegają one zwrotowi przez Sprzedawcę.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez klienta.
 22. W przypadku zwrotu towaru przez klienta hurtowego , oklejenie swoją taśmą firmową, w opakowaniu zastępczym lub bez oryginalnego opakowania, bez naklejki z naszym kodem kreskowym jeśli taki posiada będzie pobierana 10% prowizji minimum 20 zł.

§7[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ (PROCEDURA REKLAMACYJNA)]

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  1. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2024.

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat                                                                                                                                  Adres pocztowy

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu:                                                                                                                    Cena

Razem:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów Imię i nazwisko:

Adres konsumenta (-ów):

Data i podpis:

UWAGA Jeżeli sprzedajesz produkty cyfrowe (e-booki, audiobooki, licencje, dostępy do mediów) – skontaktuj się z nami! Jeżeli sprzedajesz wyłącznie produkty spersonalizowane lub na zamówienie albo procedura przyjmowania zlecenia wykonania produktu na zamówienie jest inna niż zaproponowana przez nas w regulaminie – skontaktuj się z nami. Jeżeli sprzedawca prowadzi również sprzedaż przez wiadomości e-mail, należy zapewnić akceptację przez klienta regulaminu i polityki prywatności. Pamiętaj, że przycisk finalizujący zamówienie musi nosić nazwę związaną z obowiązkiem zapłaty, np. „Kupuję i płacę”. Po złożeniu zamówienia przez klienta, powinieneś wysyłać do niego wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych klienta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.05.2024 r.